1. Az adatvédelmi szabályzatról


  A Hermi d.o.o. (Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje [Szlovénia] - a továbbiakban: „Társaság”) adatvédelmi szabályzatának (a továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”) célja, hogy a Társaság szolgáltatásait igénybe vevőket és más személyeket (a továbbiakban: „Magánszemélyek”) tájékoztassa a Társaság által végzett adatkezelés céljairól, a vonatkozó jogszabályokról és a Magánszemélyeket megillető jogokról. A Társaság kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak biztonságára. Minden megadott személyes adatot bizalmasan kezelünk, és csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat megadták. Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel és a legmagasabb színvonalon kezeljük és dolgozzuk fel, a vonatkozó jogszabályok szerint. Személyes adatainak minél hatékonyabb védelméről, biztonságáról, többek között megfelelő szervezési intézkedésekkel, munkaeljárásokkal és fejlett technológiai megoldásokkal, valamint külső szakértők bevonásával gondoskodunk. Megfelelő szintű védelmet és ésszerű fizikai, elektronikus és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk, hogy megelőzzük az összegyűjtött adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

  Ugyanakkor, a jelen Adatvédelmi szabályzat tovább pontosítja az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez.

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”) előírásainak megfelelően, az Adatvédelmi szabályzat az alábbi információkra terjed ki:
  • cég elérhetőségei,
  • az egyének különféle személyes adatai kezelésének céljai, jogalapjai és típusai,
  • a különféle személyes adatok megőrzési ideje,
  • az egyének jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban,
  • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz benyújtására vonatkozó jog,
  • az Adatvédelmi szabályzat érvényessége.

 2. A cég által gyűjtött személyes adatok

  Ha Ön csak látogatója a weboldalnak, akkor csak sütik segítségével gyűjtünk információkat Önről. Ha Ön szolgáltatást vesz igénybe vagy ügyfél, egyéb személyes adatokat is gyűjtünk, amelyekre az igénybe vett vagy megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükségünk van. Az utóbbi esetben a következő személyes adatokat gyűjtjük:
  • családnév és utónév
  • kapcsolattartási e-mail cím
  • kapcsolattartási telefonszám
  • IP-cím
  • megkeresésének megfelelő ajánlattételhez szükséges adatok (cím, adószám).

 3. Személyes adatok kezelője

  A jelen Adatvédelmi szabályzat alapján gyűjtött személyes adatok kezelője a Hermi d.o.o. (Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje [Szlovénia]).
 4. Azon személyek kategóriái, akiknek személyes adatait kezeljük

  Ez az Adatvédelmi szabályzat vonatkozik mindenkire, aki előfizetett és/vagy igénybe vette szolgáltatásainkat, vagy érdeklődött nálunk, valamint a weboldalunk látogatóira is.

 5. Az adatkezelés céljai és jogalapja

  5.1. Megállapodás alapú feldolgozás:

  A társaság a szerződéses jogok gyakorlása és a szerződéses kötelezettségek teljesítése során az Ön személyes adatait az alábbi célokra kezeli: magánszemély beazonosítása, ajánlatkészítés, szerződéskötés, megrendelt szolgáltatások nyújtása, értesítés az esetleges változásokról, további részletek és utasítások a szolgáltatások igénybevételére, az esetleges műszaki kérdések, kifogások és panaszok megoldására, a számlázásra, valamint a Társaság és magánszemélyek közötti szerződéses kapcsolat kialakítására és fenntartására vonatkozóan.

  A szolgáltatások kiszámlázása előtt, az adóügyi jogszabályok alapján bekérjük és feldolgozzuk az ügyfél címét a számla helyes kiállítása érdekében.

  5.2. Adatfeldolgozás a jogszabályok alapján:

  Személyes adatait jogos érdekből arra is felhasználhatjuk, hogy érzékeljük és megelőzzük a szolgáltatásaink csalárd felhasználását és a velük való visszaélést, továbbá biztosítsuk rendszereink és szolgáltatásaink stabil és biztonságos működését, az információbiztonsági intézkedések végrehajtását, valamint a szolgáltatásminőségre vonatkozó követelmények teljesítését, és arra is, hogy észlelni tudjuk a műszaki rendszer és a szolgáltatás hibáit.

  Jogos érdek alapján az Ön személyes adatait, adott esetben, felhasználhatjuk bírósági eljárások keretében, valamint peren kívüli egyezségek megkötésére, illetve végrehajtási (adósságbehajtási) eljárásokban is.
  Az Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően, visszaélés gyanúja esetén a Társaság megfelelő és arányos mértékben kezelheti az egyének adatait az esetleges csalások vagy visszaélések beazonosítása és megelőzése érdekében, és adott esetben továbbadhatja ezeket az információkat egyéb szolgáltatóknak és üzleti partnereknek, valamint a rendőrségnek, az ügyészségnek és más illetékes hatóságoknak. A jövőbeni visszaélések és csalások megelőzése érdekében, az adott egyénnel kapcsolatban beazonosított visszaélések vagy csalások előzményei, beleértve az előfizetési jogviszonyra és például az IP-címre vonatkozó adatokat, az üzleti kapcsolat megszűnését követő öt évig megőrizhetők.

  5.3. Személyes adatok kezelése előzetes hozzájárulás alapján:

  Az adatkezelés jogalapja lehet az Ön Társaságnak adott hozzájárulása is.
  A hozzájárulás vonatkozhat, például, az ajánlatok, előnyök közlésére és a Társaság által nyújtott szolgáltatások fejlesztésére. Az ilyen információk célja, hogy a szolgáltatások a lehető legnagyobb mértékben kielégítsék az Ön igényeit és elvárásait, és növeljék azok hasznos értékét az Ön számára. A tájékoztatás az Ön hozzájárulásában kiválasztott csatornákon keresztül történik. A hozzájárulást az Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint Ön bármikor visszavonhatja.

  Hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja az Ön által adott módon, vagy az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott egyéb módon, de a Társaság fenntartja a jogot az ügyfél beazonosítására. A hozzájárulás módosítása történhet e-mailben is, amelyet az info@hermi.si e-mail címen fogadjuk, vagy küldhet nekünk levelet postai úton is a következő címre: Hermi d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje [Szlovénia].

  Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtja be, lehetőség szerint mi is elektronikus úton válaszolunk, kivéve, ha Ön másként kéri.

  Ha alapos kétség merül fel a jogaival kapcsolatban kérelmet benyújtó egyén személyazonosságát illetően, kérhetjük az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását.

  Ha az egyén kérelmei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen akkor, ha ismétlődőek, a Társaság a következőket teheti:
  - méltányos díjat számít fel, figyelembe véve a tájékoztatás vagy a kommunikáció, illetve a szükséges intézkedés adminisztratív költségeit, vagy
  - megtagadja a kérés teljesítését.

  Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítjuk Önnek:
  (i) az adatokhoz való hozzáférés joga

  (ii) a helyesbítés joga

  (iii) a törléshez való jog („a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”)

  (iv) az adatkezelés korlátozásához való jog

  (v) az adattovábbítással kapcsolatos jogok

  (vi) a kifogásolási jog


  (i) az adatokhoz való hozzáférés joga

  Önnek mindig joga van tudni, hogy folyamatban van-e az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése, és ha igen, jogosult hozzáférni a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
  - az adatkezelés célja,
  - a kezelt személyes adatok típusai,
  - azon feldolgozók vagy feldolgozói kategóriák, amelyeknek az Ön személyes adatait átadták vagy átadják,
  - a személyes adatok meghatározott megőrzési ideje, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok,
  - emellett, Önnek jogában áll kérni az adatkezelőtől a személyes adatai helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, és kifogásolással élhet az adatkezelés ellen,
  - Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz,
  - ha nem közvetlenül Öntől gyűjtik be a személyes adatokat, Önnek jogában áll megismerni a forrásra vonatkozó összes rendelkezésre álló információt.


  (ii) a helyesbítés joga

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék, és az adatkezelés céljaira tekintettel jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, ideértve a kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.


  (iii) a törléshez való jog („a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”)

  Ön jogosult arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

  - ha a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  - ha visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  - ha tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogalapja,
  - ha a személyes adatait jogalap nélkül kezelték,
  - amikor a személyes adatokat törölni kell az uniós vagy szlovén jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében.


  (iv) az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelése indokolatlan késedelem nélkül korlátozva legyen, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

  - ha Ön vitatja az adatok pontosságát annyi ideig, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
  - az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  - az Ön személyes adataira már nincs szükségünk adatkezelés céljából, de Önnek jogos követelése közléséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk,
  - ha Ön panaszt nyújt be az adatai kezelésével kapcsolatban, a Társaság a jogos érdekeire hivatkozva korlátozottan kezeli az Ön adatait, amíg be nem bizonyosodik, hogy saját indokai felülmúlják az Ön által megadott indokokat.

  Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelését az előző bekezdés szerint korlátozták, az Ön személyes adatai, a tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával kezelhetők jogos követelés közlése, érvényesítése vagy védelme érdekében, valamint más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

  A személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás feloldása előtt kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt.


  (v) az adattovábbítással kapcsolatos jogok

  Önnek jogában áll, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában megkapja, és joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és a feldolgozás automatizált eszközökkel történik. Kérésére, amennyiben ez technikailag lehetséges, a személyes adatait közvetlenül továbbíthatjuk egy másik adatkezelőnek.


  (vi) a kifogásolási jog

  Amikor az adatait marketing célból jogos érdek alapján kezeljük, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen.

  Leállítjuk személyes adatainak kezelését, kivéve, ha az adatkezelésre vonatkozóan olyan kényszerítő okok vannak, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, beleértve az Ön jogos követelései előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges jogait.

 6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasztételi jog

  Az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos panaszokat az info@hermi.si címre.

 7. Az Adatvédelmi szabályzat érvényessége

  A jelen Adatvédelmi szabályzat a Hermi d.o.o. weboldalán lett közzétéve, és 2018. május 25-én lép hatályba.


Hermi d.o.o.

"

Website name

Kapcsolat

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenia